Jdi na obsah Jdi na menu

Poradenství v oblasti ekologie pro malé a střední podniky, obce, živnostníky i fyzické osoby. Činnost zaměřená na vypracování potřebné dokumentace z oblasti nakládání s odpady, ochrany a využívání vod, nakládání s chemickými látkami a směsmi, zastupování před orgány státní správy, ekoaudity, registry právních požadavků šité na míru, zajištění akreditovaných odběrů vzorků všech druhů vod, odpadů, zemin, sedimentů, kalů. Jejich analýza akreditovanou laboratoří atd. 

 

Proč EkoAudit?

EkoAudit je výstupem (závěrečným krokem posouzení) z registru právních požadavků. Na základě legislativních/právních povinností zjištěných během sestavování registru právních povinností tento audit hledá shodu s těmito požadavky. Odhaluje, ve kterých oblastech je daný subjekt ve shodě s platnou legislativou a naopak odhaluje nedostatky, které je nutné odstranit. 

 
3. 3. 2020 | | Rubrika: EkoAudit

Školení k nakládání s T+ látkami a směsmi

Proškolení zaměstnanců k nakládání s chemickými látkami a směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické (T+) dle § 44a odst. 6 zákona 258/2000 Sb.

 
3. 3. 2020 | | Rubrika: Chemické látky a směsi

Odborně způsobilá osoba pro T+ látky

 Zajištění nakládání s látkami klasifikovanými jako vysoce toxické odborně způsobilou osobou dle § 44a odst. 6 zákona 258/2000 Sb.

 
3. 3. 2020 | | Rubrika: Chemické látky a směsi

Havarijní plány

Havarijní plány dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. 

viz. § 40 zákona č. 254/2001 Sb. (v platném znění) 

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/

 
3. 3. 2020 | | Rubrika: Ochrana a využití vod

Provozní řády

Provozní řády vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod (ČOV), odlučovačů ropných látek apod. 

 
3. 3. 2020 | | Rubrika: Ochrana a využití vod

Provozní řády zařízení

Vypracování provozních řádů zařízení pro nakládání s odpady (sběr, výkup, využívání, odstraňování apod.).

 
3. 3. 2020 | | Rubrika: Odpady

Odpadový hospodář

Výkon funkce odpadového hospodáře dle § 15 zákona o odpadech (185/2001 Sb.). 

 
3. 3. 2020 | | Rubrika: Odpady